Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Αποχέτευση

Αποχέτευση. Οι εγκαταστάσεις της αποχέτευσης χωρίζονται σε δύο τμήματα: Εγκατάσταση λυμάτων, Εγκατάσταση ομβρίων. Η εγκατάσταση των λυμάτων αφορά την αποχέτευση των διαφόρων υποδοχέων σε κεντρικές στήλες και η ένωση των κεντρικών στηλών σε μια τελική οριζόντια όδευση προς τον τελικό αποδέκτη (στεγανό βόθρο ή δίκτυο αποχέτευσης). Οι σωληνώσεις μπορεί να είναι πλαστικές (κατά κύριο λόγο) από PVC 6 ΑΤΜ. Η εγκατάσταση των όμβριων περιλαμβάνει τη συλλογή από τη στέγη και τα μπαλκόνια και τα αίθρια, τις κατακόρυφες οδεύσεις με σωλήνες πλαστικές ή μεταλλικές, τα φρεάτια ελέγχου και συλλογής με σχάρες και τη απορροή είτε ελεύθερα στο οικόπεδο ή στο ρείθρο είτε μπορεί να γίνει συλλογή των σε ειδικό φρεάτιο και να χρησιμοποιείται για άρδευση. Οι σωλήνες των όμβριων επειδή κατά κύριο λόγο είναι εξωτερικές θα πρέπει να είναι αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία ώστε να μην πολυμερίζονται αν είναι πλαστικές ή καταλήγουμε στις μεταλλικές (ελαφρού τύπου γαλβανιζέ, χαλκοσωλήνες).