Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Διαδικασία – Στάδια

Οι Κατασκευαστικές Εργασίες (Προϊόντα) και οι Υπηρεσίες μας  ξεκινούν από τη στιγμή που ο πελάτης έρχεται σε επαφή με την επιχείρησή μας και αναλύονται στα ακόλουθα Στάδια :

– Προέλεγχος υποδομών (δωρεάν υπηρεσία) σε υποδομές όπως ηλεκτρικά, υδραυλικά και δίκτυα

-Αρχιτεκτονική αποτύπωση (δωρεάν υπηρεσία) : αφού συλλάβουμε την ιδέα (σύλληψη concept) της μορφής και της «λειτουργίας» της κατασκευής (του χώρου και των κατασκευαστικών υλικών) που επιθυμεί ο πελάτης, του δίνουμε μορφή για μια αρχική επίδειξη – παρουσίαση προτάσεων  η οποία δύναται να είναι, κατά βάση, ηλεκτρονική (τρισδιάστατη παρουσίαση μέσω ειδικού Προγράμματος – Λογισμικού), ή / και φυσική (στον εκθεσιακό μας χώρο) ή / και έντυπη (σε φυλλάδια)

– επίσκεψη στο χώρο του πελάτη για επιμετρήσεις και ειδικότερες προτάσεις – συμβουλές –  καθοδήγηση στην επιλογή (µε γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργία και τη φιλικότητα στο περιβάλλον) της κατάλληλης κατασκευής / Προϊόντος /Υπηρεσίας, ανάλογα με τις εκάστοτε προτιμήσεις και τις  δυνατότητες που υπάρχουν, Εκμετάλλευση των «προσόντων» του κάθε διαμερίσματος-κατοικίας με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη

-Μελέτη-σχεδιασμός  : σχεδίαση στον Υπολογιστή, των προκρινόμενων λύσεων, μέσω ειδικού Προγράμματος – Λογισμικού, Μελέτες ανακαίνισης βασισμένες στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, Σχεδιαστικές λύσεις, Λεπτομέρεια, ακρίβεια και σαφήνεια της εικόνας του έργου που θα υλοποιηθεί, Αναλυτικά αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, ανόψεις, κλπ.)

-Φωτορεαλιστική απεικόνιση : τρισδιάστατη και δισδιάστατη (για να απεικονιστούν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες) τελική παρουσίαση μέσω ειδικού Προγράμματος – Λογισμικού με φωτορεαλιστικά σχέδια για να έχει ο πελάτης την εικόνα πως θα είναι ο χώρος του όταν τελειώσουν οι εργασίες

-Προ-Κοστολόγηση της κατασκευής με αναλυτικές προμετρήσεις , λήψη  προσφορών από συνεργαζόμενους υπεργολάβους / τεχνίτες, σύγκριση των προσφορών και επιλογή της πιο συμφέρουσας, ως προς τη τιμή και τη ποιότητα, κάθε φορά πρότασης

– Γραπτή ενημέρωση κατασκευαστικών τεχνικών και υλικών για την πλήρη κατατόπιση του πελάτη

-Χρονικός προγραμματισμός : Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος Έργου

– Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Εργολαβίας : δια την ανάληψη κατασκευής του κτιρίου, η εταιρεία μας  συνάπτει με τον Κύριο (ή Ανάδοχο) του Έργου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης Εργολαβίας, στο οποίο  περιγράφεται αναλυτικώς το Αντικείμενο Εργασιών που αναλαμβάνουμε με παραπομπή στα Συμβατικά Σχέδια και Προδιαγραφές, ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός βάσει των σχετικών επιμετρήσεων που έχουν προηγηθεί πολλαπλασιαζόμενων με τις συμφωνηθείσες Τιμές Μονάδος (ο τελικός λογαριασμός προς πιστοποίηση). Στις τιμές μονάδας  συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες μας, οποιασδήποτε φύσεως, που απαιτούνται για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνη με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση των εργασιών, καθώς και εκείνες που έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτή, όπως οι δαπάνες των υλικών και της εργασίας, με όλες τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις ΙΚΑ κλπ., ο χρόνος είσπραξης του τιμήματος (προκαταβολή και σταδιακή εξόφληση ταυτόχρονα με την εκτέλεση των εργασιών), το χρονοδιάγραμμα εργασιών, ήτοι ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών, η ασφάλιση και φύλαξη του έργου, η επιλογή και οργάνωση των συνεργείων – υπεργολάβων, η ασφάλιση στο ΙΚΑ όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού (ακόμα και των υπεργολάβων), η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, η τήρηση του Βιβλίου «Ημερήσιων Δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων», η πρόληψη ατυχημάτων και λήψη μέτρων ασφαλείας, η καθαριότητα του εργοταξίου, η συμμόρφωση με αστυνομικές κλπ διατάξεις, οι συνέπειες μη τήρησης των συμφωνηθέντων όρων.

–  Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης του Έργου (Project Management Plan) και Καταστατικού Έργου (Project Charter) σε συμφωνία με τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ)

– Δημιουργία Δομής Ανάλυσης των Εργασιών (WBS) και Έκθεσης Σκοπού Εργασιών (Scope Statement) για την αποτελεσματικότερη κατανόηση και διαχείριση του έργου από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη

– Ανάλυση επικινδυνότητας, παρακολούθηση των κινδύνων και σύνταξη προτάσεων για την αποφυγή ή την εξάλειψη τους (risk management)

– Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου με σκοπό την κατοχύρωση του πελάτη από τυχόν επιπλέον καθυστερήσεις

-Κατασκευή : εκτέλεση του έργου με υπευθυνότητα, επιμονή στη λεπτομέρεια και απόλυτο συγχρονισμό με υλικά άριστης ποιότητας-πιστοποιημένα, Διαχείριση όλων των προμηθειών του έργου, από την αναζήτηση και την επιλογή των προμηθειών έως την παραλαβή και την περαίωση όλων των υποχρεώσεων (procurement management),  Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης της Ποιότητας του έργου, εκτέλεση ελέγχου ποιότητας και ευθύνη διασφάλισης της ποιότητας ISO για τον πελάτη (quality management), Ανάθεση Υπεργολαβιών σε επιλεγμένους και έμπειρους υπεργολάβους με Ιδιωτικά Συμφωνητικά στα οποία  περιγράφονται επίσης αναλυτικώς οι επιμέρους  όροι και συμφωνίες (αντίστοιχα και βάσει της δικής μας Εργολαβικής Σύμβασης), Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του έργου (των υπεργολάβων και του προσωπικού τους) και ευθύνη καθοδήγησης του στις επιμέρους εργασίες (Human Resource Distribution), Τήρηση του χρονοδιαγράμματος (Schedule Management), Παρακολούθηση της οικονομικής πορείας του έργου με τη μέθοδο της κτηθείσας αξίας (earned value-EV) και τήρηση του κόστους κάτω του αρχικού ή του αναδιαμορφωμένου προϋπολογισμού (cost management)

-After Sales Service : 15ετή γραπτή εγγύηση βλαβών, παροχή πλήρους συντήρησης του ακινήτου μετά την αποπεράτωση των εργασιών εντός και εκτός εγγύησης με άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές στα συμβόλαια συντήρησης

Βασικό πλεονόκτημα της εταιρείας μας είναι η δυνατότητά της να προσφέρει ποιοτικές κατασκευές σε πάρα πολυ ανταγωνιστικές τιμές, μέσα από μια ολοκληρωμένη διαχείριση του τεχνικού έργου, που περιλαμβάνει, εκτός των ανωτέρω, και τις διαδικασίες έκδοσης οικοδομικής άδειας, απογραφής στο ΙΚΑ του Οικοδομοτεχνικού Έργου, Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Ημερομίσθιου Προσωπικού, λήψης μέτρων ασφαλείας, Προετοιμασίας φακέλου για τυχόν χρηματοδότηση του έργου από προγράμματα στήριξης, επιδοτήσεις  και κρατικές επιχορηγήσεις κα. Το όφελος για τους πελάτες μας  είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης της εταιρείας τους και η απαλλαγή από το άγχος, την ψυχολογική φθορά και τις ευθύνες που ενέχει η διαχείριση ενός τεχνικού έργου, ενώ  μπορούν να αφοσιώνονται απερίσπαστα μόνο στην άσκηση της δραστηριότητάς τους αφήνοντας σε μας την διαχειριστική ευθύνη του. Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, η εταιρεία μας, επικουρικά,  επιμελείται την πλήρη διαχείριση κάθε είδους τεχνικών έργων και σε πλήρη συμφωνία με το διεθνές πρότυπο Project Management Body of Knowledge (PMBOK) και μάλιστα είναι πιστοποιημένοι Project Managers από το Διεθνές Ινστιτούτο Project Management Institute.

Επίσης, σε συνεργασία με το PassivHaus Institut,  η παθητική κατοικία  αξιολογείται και  πιστοποιείται από τον φορέα του εξωτερικού σε συνεργασία  με το ΕΙΠΑΚ. Πραγματοποιείται σειρά τεχνικών ελέγχων και διαρκή παρακολούθηση, τόσο από την εταιρία μας (κατασκευαστής)  όσο και από κλιμάκιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικών Κτιρίων (ΕΙΠΑΚ), επίσημου εκπροσώπου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παθητικών Κτιρίων. Εκτός του χαμηλότερου κόστους συντήρησης μέρος του έλεγχου είναι και η  άριστη ποιότητα διαβίωσης που παρέχει στους χρήστες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (comfort class A+ κατά ISO 7730). Ελέγχονται  οι ενεργειακές επιδόσεις σε πραγματικό χρόνο για περισσότερο των δύο ετών και τα αποτελέσματα των μετρήσεων  αποδίδουν το αποτέλεσμα. Εν τέλει  καταχωρούνται στην παγκόσμια βάση δεδομένων παθητικών σπιτιών. Υπόψη πως και στις μισθώσεις αλλά και εν γένει στην αγορά των ακινήτων τα πιστοποιημένα παθητικά ακίνητα  πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων.

ΥΛΙΚΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ : Δια την κατασκευή του κτιρίου, η εταιρεία μας  προμηθεύεται τα οικοδομικά, μονωτικά και πάσης φύσεως απαιτούμενα υλικά  από ένα προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο αποκλειστικά ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ της τοπικής αγοράς, με τους οποίους υπάρχει ήδη μία προσωπική επαφή και εμπιστοσύνη. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των προμηθευτών μας είναι η Αξιοπιστία τους και η εδραιωμένη θέση τους στον χώρο όπου δραστηριοποιούνται, η αμεσότητα στην εκτέλεση των παραγγελιών μας και η συνεχή παροχή service, καθώς και η τιμολογιακή τους πολιτική (τιμές και διακανονισμούς που θα επιτύχουμε).