Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Επισκευές – Ενισχύσεις Σκυροδέματος

Επισκευές – Ενισχύσεις Σκυροδέματος : Η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων στην χώρα μας έχει κατασκευαστεί σε εποχές που δεν εφαρμόζονταν τα σημερινά αυστηρά αντισεισμικά κριτήρια στην κατασκευή των έργων, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών δράσεων. Ο τομέας των επισκευών-ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων. Δίνουμε λύση σε κάθε θέμα προσεισμικού και αντισεισμικού ελέγχου και  αναλαμβάνουμε μεμονωμένα την μελέτη ενίσχυσης-επισκευής κάθε κατασκευής ή την κατασκευή αντίστοιχα, την επισκευή-ενίσχυση-αποκατάσταση φέροντος οργανισμού κτιρίων και γενικά κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, τη πλήρη συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους αντισεισμικούς κανονισμούς. Σχετικές Εργασίες : τεστ μπετόν με μη καταστροφικές μεθόδους, ανίχνευση  υφιστάμενου χάλυβα οπλισμού μπετόν με scanners, κρουσιμέτρηση για την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, εξόλκευση ήλου, μετρήσεις αντοχής-διάβρωσης-εύρους ρωγμής-οξέα κλπ., υπέρηχοι για την μέτρηση αντοχής του σκυροδέματος με υπερηχοσκόπιο, ενανθράκωση σκυροδέματος, παρακολούθηση και ανίχνευση ρωγμών σε φέροντα στοιχεία, Έρευνα βλαβών σκυροδέματος από πυρκαγιά, Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένου σκυροδέματος, Κατασκευή υπογείων σε υπάρχοντα κτίρια με αντιστηρίξεις εκσκαφών, Ενίσχυση εξωστών, Στατική αναβάθμιση κτιρίων, Ενίσχυση με χαλυβδοελάσματα (beton plaque), Εφαρμογές εξωτερικών επικολλητών οπλισμών, μορφής ελάσματος, Aνθρακοελάσματα (carbon fibers), Ρητινοχάλυβες, Ανθρακονήματα-ϋαλουφάσματα, Θωράκιση κοσμηματοπωλείων-θησαυροφυλακείων, Υποδομή ενυδρείων μεγάλης κλίμακας, Σφραγίσεις διαστολικών αρμών, Επισκευές φρεατίων ανελκυστήρων (ασανσέρ), Μανδύες ενίσχυσης με έγχυτο σκυρόδεμα, Ρητενενέσεις – αποκατάσταση ρωγμών σε οπλισμένο σκυρόδεμα, Τσιμεντενέσεις, Ενίσχυση φερουσών τοιχοποιιών και θεμελιώσεων, Πλήρωση των κενών της λιθοδομής με ένεμα, εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα πρόσμικτα, Εποξειδικές ρητίνες, Αποκατάσταση διατομών με πλήρωση υπό πίεση (ενέσεις), επιφανειακές επαλείψεις, αγκυρώσεις, Καθαίρεση ορόφων, Αμμοβολή ή/και υδροβολή, Προετοιμασία και μηχανική εκτράχυνση επιφανειών για διάστρωση μανδύα, Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Gunite (πρόκειται για μίγμα τσιμέντου και αδρανών υλικών –άμμος- που παρασκευάζεται και εκτοξεύεται μηχανικά με προσθήκη νερού) .